top of page

מדיניות פרטיות

אוריין ש.מ. בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט  שכתובתוwww.orian.com  אשר החברה מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר").

 

 המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

 

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

 

המידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו החופשי של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת. המידע יכול וישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, ייתכן שהחברה תעביר מידע אודותיך או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

1.יצירת קשר בעניין מידע

כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ושימושו ניתן להפנות אל מר ערן שוורץ באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: Eran.Shwartz@orian.com.

 

2.המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש

2.1.באמצעות שימוש באתר;

2.2.באמצעות מידע שהמשתמש מוסר לחברה או שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה.

 

3.המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש

המידע אשר החברה אוספת אודות המשתמש יכול שיכלול:

3.1.זיהוי, פרטי התקשרות: שם מלא ,פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), כתובת ומספר ת.ז. (במידה ונדרש)

מידע אודות השירות המוענק למשתמש: מספר הזמנה, מועד ההזמנה, מועד אספקה של השירות וקבלת או מסירת המשלוח ו/או החבילה. 

3.2.מידע לא אישי: כמפורט בסעיף 9 למדיניות הגנת הפרטיות.

 

4.מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע  ("המטרות")?

החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

4.1.על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

4.2.לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה;

4.3.לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

4.4.לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

4.5.לשם יצירת קשר עם המשתמש;

4.6.לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;

4.7.לשם אכיפת תנאי השימוש באתר.

 

5.העברה של המידע  

5.1.המידע יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.

5.2.העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3.החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

5.3.1.הצדדים השלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר, שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.

5.3.2.אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם לצו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.

5.3.3.בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

5.3.4.העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.

5.3.5.בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק ו/או לצמצם נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

 

6.אבטחת מידע והגבלת אחריות

6.1.החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), המשתמש מתבקש לעדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 1 לעיל.

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.

6.2.לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להן.

 

7.תקופת החזקה של המידע

החברה נוקטת בצעדים נאותים על מנת להבטיח כי המידע האישי המצוי ברשותה הינו מהימן למטרת שימושו, וכן מדויק ושלם כנדרש על מנת ליישם את מטרות מדיניות זו. החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

8.מידע על אנשים אחרים

אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן - (ב) המשתמש קיבל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

 

9.מידע "לא אישי"

מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, ואותו החברה אוספת בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (אתר האינטרנט, הודעות דואר אלקטרוני וכד'). לדוגמה:

9.1.באמצעות דפדפן האינטרנט: מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו והעדפת שפה.

  החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה למטרות כגון שיפור השירות באתר, חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת וניהול האתר ועוד.

9.2.באמצעות שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי של המשתמש שולח בכל פעם שהמשתמש מבקר באתר. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.

9.3.החברה עשויה להשתמש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים וזאת בין היתר כדי להבין, לנתח ולהשתמש במידע לא אישי.  

 

10.הדין החל וסמכות השיפוט

10.1.התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 

11.שונות

11.1.המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל טענה שיש או תהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו עם החברה ו/או בקשר עם האתר תעמוד על שנה מיום היווצרותה. כל טענה שתיטען בכל מועד המאוחר יותר משנה כאמור, לא תהא בת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח, 1958.

11.2.כל הוראה מהוראות מדיניות פרטיות זה אשר תיקבע כהוראה בלתי אכיפה על ידי בית משפט, בית דין או הרכב בוררות, על פי דיניה של כל סמכות שיפוטית כאמור, תחשב כהוראה מפוצלת ונפרדת ממדיניות זו ולא תגרע מתוקפן ולא תפגע בזכות האכיפה של כל ההוראות האחרות של מדיניות פרטיות זו. במקרה בו הוראה מהוראות מדיניות זו אינה ברת אכיפה מהסיבה שהינה כללית יתר על המידה, הוראה זו תוגבל להיקף הנדרש על-ידי הדין החל ותיאכף בצמצום הנדרש.

11.3.החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות. אנא בחן את תאריך העדכון האחרון של מדיניות הגנת הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה.

11.4. אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיו של המשתמש לא תפגענה במקרה כאמור.

 

מעודכן נכון ליום 19.11.2018.     

bottom of page